www.vochoorn.nl | De officiële website politieke partij VOCHoorn

Veiligheid staat bij VOCHoorn en Hoorns Belang al jaren hoog in het vaandel.

Versturen per e-mail Print dit bericht

Bij de beantwoording van de door ons ex. Artikel 36 RvO aangaande het gratis verstrekken van de anti colportagestickers (13-12-16) gaf het College aan dat:

1. er geen incidenten waren gemeld bij politie en gemeente;

2. er voorlichting wordt gegeven door externe partijen;

3. u onderzoek doet naar de mogelijkheid meer voorlichting te geven aan kwetsbare groepen zoals ouderen.

Preventie is bij zowel de aanpak van criminaliteit als het verstevigen van het veiligheidsgevoel een onmisbare schakel. Onderzoek heeft uitgewezen dat er is een duidelijk verschil is tussen subjectieve (het gevoel) en objectieve (de cijfers) veiligheid. Landelijk wordt slechts ongeveer 20% van de misdrijven bij de politie gemeld. Het onveiligheidsgevoel, in het bijzonder bij ouderen is vele malen groter en onze bewoners zijn daarop geen uitzondering. lees verder

Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest over de salarissen bij de HVC. Ook VOCHoorn reageerde hierop.

Versturen per e-mail Print dit bericht

Op 24 mei 2016 heeft de gemeenteraad op initiatief van Hoorn Lokaal een motie aangenomen waarin het College wordt verzocht bij HVC aan te dringen het salaris van de directie van NV HVC aan te passen overeenkomstig de WNT ( Wet Normering Topinkomens).

In de motie werd dus de gehele directie bedoeld en niet alleen dat van de toenmalige statutair directeur, wij komen hier later in de brief op terug. 

Op 13 april jl. zijn de vragen van HB/VOCHoorn beantwoord en werden er stukken bijgevoegd zoals: het verslag van de RvC van 2 juni 2016, het verslag van de Buitengewone vergadering van de RvC NV HVC van 9 maart 2017 en de verslagen van het Algemeen Bestuur van het CAW van 13 mei 2016 en 16 december 2016. lees verder

VOCHoorn en Hoorns Belang stellen vervolgvragen aan het College over de parkeernorm bij de nieuw te bouwen Toren van Hoorn aan de Maelsonstraat

Versturen per e-mail Print dit bericht

Op 5 april jl. ontvingen wij van u de antwoorden op onze vragen over de parkeernorm  voor de nieuwbouwplannen van een woontoren op de Maelsonstraat. De fracties van Hoorns Belang en VOC Hoorn vinden uw antwoorden zo zorgwekkend dat wij er niet aan ontkomen vervolgvragen te stellen.   lees verder

De fractie van VOCHoorn maakt zich zorgen om de leegstand in de Binnenstad van Hoorn

Versturen per e-mail Print dit bericht

Beleidsnotitie Detailhandel 2 van 11 april 2017 daar is die dan. 1.5 jaar na een rapport van de Rekenkamer en een motie van de raad. Een voorstel van het College voor een startnotitie lokaal detailhandelsbeleid Hoorn, die dan vervolgens over een jaar, moet leiden tot nieuw beleid. Met elkaar 2.5 jaar.  

Dit getuigt niet van echt inspelen op de actualiteit , adequaat reageren en daadkracht, om het maar eens positief te zeggen. Wij weten als VOCHoorn al jaren dat het niet goed gaat met de winkels in de stad en kopen via internet gaat echt door. Wat heeft het College er tot op heden aan gedaan? Wanneer heeft u als College voor het laatst gesproken met de eigenaren van de Ven D panden of heeft u zelf al ideeën?  

Op dit moment, zo leert een bezoek aan Funda/business, staan er in de Binnenstad van Hoorn, 41 winkelpanden te koop. 41. Dus. De nood is zodanig hoog dat niet gewacht moet worden op zo’n rapport, de zoveelste in de rij. lees verder

Waarom houdt het College zich niet aan de gedane toezegging? VOCHoorn en D66 moeten weer opnieuw vragen stellen over HH1 en HH2.

Versturen per e-mail Print dit bericht

Geacht College, 

In de gemeenteraad van 15 september 2015 is er een motie ingediend met het verzoek om vóór eind 2016, dus uiterlijk 4e kwartaal, de voortgang en financiële consequenties van Hulp bij het Huishouden met de Raad te evalueren.

Tevens het verzoek om voor eind 2016 met waarborgen te komen waarmee het de Raad duidelijk wordt hoe innovatieve maatregelen bijdragen aan deze voorziening in en na 2017. 

Tijdens de kadernota, juni 2016, is de motie weer ingediend omdat er toen een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep kwam inzake versobering.

In deze motie werd verzocht om de evaluatie naar voren te trekken, dus 3e kwartaal 2016.

Deze motie is ingetrokken omdat de wethouder de toezegging deed om in het 3e kwartaal van dat jaar te komen met een onderzoek naar de effecten herindicatie HH1 en HH2.  lees verder

Met een meerderheid werd het amendement Parkeergarage van VOCHoorn in de raad van 4 april 2017 aangenomen van 900 naar 1250 parkeerplaatsen.

Versturen per e-mail Print dit bericht

Integraal voorstel voor “De Poort van Hoorn”

Overwegende dat:

 • in de Commissie op 21 en 23 maart is gesproken over de Poort van Hoorn met als nieuwe prioriteit het stationsgebied Noord en de parkeergarage;
 • een parkeergarage met 900 plekken niet of nauwelijks voorziet in extra parkeerplaatsen mede met het oog op het verdwijnen van P-plaatsen in de binnenstad;
 • een parkeergarage met een grotere capaciteit (1250 plaatsen) zijn eigen vraag zal creëren, mede gelet op de functie van dit gebied als OV-mobiliteitsknooppunt;
 • de meerkosten van het nu aanleggen van een parkeergarage met 1250 plaatsen t.o.v. een met 900 plekken “slechts” 6 mlj. bedragen en te overziende hogere kapitaallasten gedurende 40 jaar;
 • uitbreiding op een later moment van de parkeergarage tot en met 1250 plekken relatief duurder zal zijn (voorlopige schatting is nog eens 3 mlj. extra);
 • uitbreiding van de capaciteit van de parkeergarage van 900 naar 1250 plaatsen op een later moment voor veel overlast in het noordelijk stationsgebied zorgt;
 • er in het noordelijk stationsgebied nog mogelijkheden zijn voor de vestiging van woon- en zorgvoorzieningen die elk eigen parkeerruimte vergen voor zowel personeel als bezoekers:
 • er bij het bouwen van de Toren aan de Maelsonstraat een deel van de parkeerbehoefte in de nabije omgeving moet worden gevonden;
 • de wethouder, tijdens de behandeling in de commissie, heeft aangegeven dat op basis van de zogenaamde “Parkeerbalans” een parkeergarage met 1250 plaatsen nodig is;
 • het college, zoals de wethouder in de commissie heeft aangegeven, neutraal staat tegenover dan wel een P-garage met 900 dan wel een P-garage met 1250 plaatsen.

lees verder

In de raadsvergadering van 4 april verzoeken de fracties van Hoorn Lokaal en VOCHoorn om extra inlichtingen over Walstroom op het Oostereiland

Versturen per e-mail Print dit bericht

Op 30 maart ontvingen wij de antwoorden op onze artikel 36 RvO vragen van 8 maart over de Walstroom op het Oostereiland. Deze antwoorden zijn voor ons onvoldoende en onbevredigend en daarom aanleiding om op basis van artikel 37 onderstaande vragen te stellen.  

Op 12 juli is door de raad een motie aangenomen over Walstroom op het Oostereiland. De raad vond het van groot belang om na een lange periode van overlast van de Witte vloot met een oplossing te komen voor omwonenden, voor hen met de nachtelijke afvaarten de grootste bron van ergernis. Maar ook om de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten. In de volgende maanden deed het college onderzoek naar de mogelijkheden en de kosten. Even voor de 15e november, kwam het college met een voorstel. Met stoom en kokend water moest het besluit voor aanleg van walstroom worden genomen. lees verder

    Volgende pagina »